Εκτέλεση ασφαλούς εκτύπωσης

Μπορείτε να προστατεύσετε τα δεδομένα εκτύπωσης με έναν αριθμό PIN και να τα αποθηκεύσετε στη συσκευή. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εκτυπώσετε ένα εμπιστευτικό έγγραφο.

Προαπαιτούμενα

Η συσκευή που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει ασφαλή εκτύπωση.

Διαδικασίες

Επιλογή αρχείου για εκτύπωση

1.Προβάλετε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στην οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων.
2.Πατήστε [].
Εμφανίζεται η οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση).

Εκτύπωση του επιλεγμένου αρχείου

1.Πατήστε [Printer] (Εκτυπωτής) και επιλέξτε τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση.
2.Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης → πατήστε [Output Method] (Μέθοδος εξόδου).
3.Στην οθόνη [Output Method] (Μέθοδος εξόδου), επιλέξτε [Secure Print] (Ασφαλής εκτύπωση) → πατήστε το εικονίδιο λεπτομερειών.
4.Ρυθμίστε την ασφαλή εκτύπωση στην οθόνη [Secure Print] (Ασφαλής εκτύπωση).
[PIN]:
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που θα απαιτείται κατά την εκτύπωση από τη συσκευή.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Επιβεβαίωση στοιχείων χρήστη κατά την εκτέλεση ασφαλούς εκτύπωσης):
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, κατά την εκτέλεση ασφαλούς εκτύπωσης εμφανίζεται στην εφαρμογή ένα παράθυρο διαλόγου για την επιβεβαίωση ή τον ορισμό του ονόματος εγγράφου, του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης.
5.Επιστρέψτε στην οθόνη [Output Method] (Μέθοδος εξόδου) > [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > [Preview] (Προεπισκόπηση).
6.Στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση), πατήστε [Secure Print] (Ασφαλής εκτύπωση).
7.Επιλέξτε ένα όνομα εγγράφου και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή, ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή.

Αποτέλεσμα

Θα εκτυπωθούν τα επιλεγμένα δεδομένα.

Σχετικά θέματα