Αποθήκευση δεδομένων εκτύπωσης σε μια θυρίδα μιας συσκευής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης σε μια θυρίδα εισερχομένων της συσκευής. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να συνδυάσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής ή το Remote UI.

Προαπαιτούμενα

Η συσκευή που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει τη λειτουργία θυρίδων.

Διαδικασίες

Επιλογή αρχείου για αποθήκευση

1.Προβάλετε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στην οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων.
2.Πατήστε [].
Εμφανίζεται η οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση).

Αποθήκευση του επιλεγμένου αρχείου

1.Πατήστε [Printer] (Εκτυπωτής) και επιλέξτε τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση.
2.Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης → πατήστε [Output Method] (Μέθοδος εξόδου).
3.Στην οθόνη [Output Method] (Μέθοδος εξόδου), επιλέξτε [Store] (Αποθήκευση) → πατήστε το εικονίδιο λεπτομερειών.
4.Αλλάξτε το [Document Name] (Όνομα εγγράφου).
5.Πατήστε [Mail Box] (Θυρίδα).
6.Επιλέξτε έναν αριθμό θυρίδας εισερχομένων ως προορισμό αποθήκευσης.
7.Επιστρέψτε στην οθόνη [Output Method] (Μέθοδος εξόδου) > [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > [Preview] (Προεπισκόπηση).
8.Στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση), πατήστε [Store] (Αποθήκευση).

Αποτέλεσμα

Τα επιλεγμένα δεδομένα αποθηκεύονται στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση του αρχείου από τη θυρίδα εισερχομένων, ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή.

Σχετικά θέματα