Εκτέλεση διαχείρισης χρηστών για την εκτύπωση

Μπορείτε να διαχειριστείτε την εκτύπωση με τη λειτουργία Διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων ή με τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας χρήστη.

Προαπαιτούμενα

Η συσκευή που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει τη λειτουργία Διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων/τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας χρήστη.
Η λειτουργία Διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή.
Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη χρησιμοποιεί τις τοπικές πληροφορίες χρήστη που έχουν καταχωριστεί στη συσκευή.

Διαδικασίες

Επιλογή αρχείου για εκτύπωση

1.Προβάλετε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στην οθόνη προεπισκόπησης εγγράφων.
2.Πατήστε [].
Εμφανίζεται η οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση).

Εκτύπωση του επιλεγμένου αρχείου

1.Πατήστε [Printer] (Εκτυπωτής) και επιλέξτε τη συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση.
2.Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης → πατήστε [Authentication Mode] (Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας).
3.Πατήστε το εικονίδιο λεπτομερειών για το [Dept. ID Mgt.] (Διαχ.μέσω Κωδ.Τμ.)/[User Authentication] (Έλεγχος ταυτότητας χρήστη).
4.Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις διαχείρισης χρηστών.
[Dept. ID Mgt.] (Διαχ.μέσω Κωδ.Τμ.)
[Department ID] (Κωδικός τμήματος)/[PIN]:
Εισάγετε την τιμή που έχει καθοριστεί στη συσκευή.
[User Authentication] (Έλεγχος ταυτότητας χρήστη)
[User Name] (Όνομα Χρήστη)/[Password] (Συνθηματικό):
Εισάγετε την τιμή που έχει καθοριστεί στη συσκευή.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Επιβεβαίωση κωδικού τμήματος/PIN κατά την εκτύπωση):
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης εμφανίζεται στην εφαρμογή ένα παράθυρο διαλόγου για την επιβεβαίωση/τον ορισμό των πληροφοριών ελέγχου ταυτότητας.
5.Επιστρέψτε στην οθόνη [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > [Preview] (Προεπισκόπηση).
6.Στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση), πατήστε [Print] (Εκτύπωση).

Αποτέλεσμα

Η διαχείριση της εκτύπωσης των επιλεγμένων δεδομένων θα γίνει βάσει της μεθόδου που καθορίζετε.

Σχετικά θέματα