Στοιχεία που μπορούν να οριστούν με τη λειτουργία σάρωσης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια λίστα με τις ρυθμίσεις σάρωσης που υποστηρίζονται από την εφαρμογή Canon PRINT Business.
Υπάρχουν οι ακόλουθοι δύο τύποι σειράς συσκευών:

Για τη σειρά imageRUNNER ADVANCE

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης και να εκτελέσετε σάρωση από φορητό τερματικό με τη λειτουργία [Scan for Mobile] (Σάρωση για κινητά) της συσκευής πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιείτε.
Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [Scan for Mobile] (Σάρωση για κινητά), μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης και να εκτελέσετε τη σάρωση εγκαθιστώντας τη δωρεάν εφαρμογή Canon Mobile Scanning MEAP Application στη συσκευή imageRUNNER ADVANCE.
Υποστηριζόμενες ρυθμίσεις
Select Color (Επιλογή χρώματος)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Ανάλυση)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Μέγεθος πρωτοτύπου/Μέγεθος σάρωσης)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Μορφή Αρχείου)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Μπορείτε να επιλέξετε Συμπίεση, OCR και Κρυπτογράφηση.
*2 Μπορεί να οριστεί μόνο κατά τη χρήση της λειτουργίας [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή).
2-Sided Original/2-Sided (Πρωτότυπο 2-όψεων/2-όψεις)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Τύπος πρωτοτύπου)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Πυκνότητα)
Εννέα επίπεδα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.
Αν διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης στο φορητό τερματικό, η λειτουργία [Different Size Originals] (Πρωτότυπα Διαφορετικών Μεγεθών) δεν υποστηρίζεται.
Αν ορίσετε στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε [OK] για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης και τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων από τη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών. Αν ορίσετε μη υποστηριζόμενες λειτουργίες και μορφές αρχείων, εμφανίζεται ένα μήνυμα κατά τη σάρωση και η σάρωση ακυρώνεται. Αν συμβεί αυτό, η λειτουργία μπορεί να διορθωθεί αν μειώσετε την ανάλυση ή αλλάξετε τη μορφή αρχείου στις ρυθμίσεις σάρωσης.
Αν σαρώσετε και τις δύο όψεις ενός πρωτοτύπου με οριζόντιο προσανατολισμό χρησιμοποιώντας τροφοδότη, ενδέχεται να μην γίνεται σάρωση κάθε δεύτερης σελίδας με τον σωστό προσανατολισμό.
Αν ορίσετε την επιλογή [Function Settings] (Ρυθμίσεις Λειτουργιών) > [Common] (Κοινές) > [Generate File] (Δημιουργία αρχείου) > [OCR (Text Searchable) Settings] (Ρυθμίσεις OCR (Αναζήτηση σε Κείμενο)) > [Smart Scan] (Έξυπνη Σάρωση) στη συσκευή πολλαπλών λειτουργιών σε [On] (ενεργοποίηση) όταν επιλέγετε [PDF] > [OCR] ή [OOXML (docx)] στη [File Format] (Μορφή αρχείου) και σαρώνετε ένα έγγραφο διπλής όψης, μπορεί να σαρωθεί με διαφορετικό προσανατολισμό από εκείνον που έχετε ορίσει στο [2-Sided Original] (Πρωτότυπο 2-όψεων) σε αυτήν την εφαρμογή.
Όταν σαρώνετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή), οι ακόλουθες ρυθμίσεις προορισμού αποστολής δεν υποστηρίζονται από αυτήν την εφαρμογή.
[Folder Path] (Διαδρομή Φακέλων)
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία
[User Name] (Όνομα Χρήστη), [Password] (Συνθηματικό)
Λειτουργία [Delayed Send] (Μεταχρονολογημένη Αποστολή)

Σειρά συσκευών συμπεριλαμβανομένης της σειράς imageCLASS/i-SENSYS
Σειρά που δεν έχει [Scan for Mobile] (Σάρωση για κινητά) ή [Canon Mobile Scanning] στο βασικό μενού της συσκευής

Υποστηριζόμενες ρυθμίσεις
Original Placement (Τοποθέτηση πρωτοτύπου)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Επιλογή χρώματος)
Color, Grayscale
Resolution (Ανάλυση)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Μέγεθος πρωτοτύπου)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Μορφή Αρχείου)
PDF, JPEG
2-Sided Original (Πρωτότυπο 2-όψεων)
Book Type, Calendar Type
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.
Αν επιλέξετε [ADF (2-Sided)] (ADF (2-όψεων)) για τη ρύθμιση [Original Placement] (Τοποθέτηση πρωτοτύπου) και σαρώσετε ένα πρωτότυπο με οριζόντιο προσανατολισμό, ενδέχεται να μην γίνεται σάρωση κάθε δεύτερης σελίδας με τον σωστό προσανατολισμό.