Για να ελέγξετε τη διεύθυνση IP μιας συσκευής

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση IP από την οθόνη ρυθμίσεων δικτύου της συσκευής σας.
Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τις συσκευές στις οποίες έχουν διαμορφωθεί ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που συνοδεύουν τη συσκευή ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος.