Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του Remote UI από το φορητό τερματικό

Ανάλογα με τη συσκευή, ενδεχομένως να μην μπορείτε να εμφανίσετε το Remote UI από το φορητό τερματικό. Αν συμβεί αυτό, ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής από το Remote UI που εμφανίζεται στον υπολογιστή ή από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
Αν το Remote UI εμφανίζεται από το φορητό τερματικό, ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες, όπως είναι οι ενέργειες χειρισμού αρχείων. Αν συμβεί αυτό, εκτελέστε τις συγκεκριμένες ενέργειες χειρισμού από το Remote UI που εμφανίζεται στον υπολογιστή ή από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
Αν έχουν καθοριστεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις Wi-Fi του φορητού τερματικού, δεν μπορείτε να εμφανίσετε το Remote UI της συσκευής που καταχωρίσατε χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct. Στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση της συσκευής εμφανίζεται στο Remote UI του υπολογιστή ή στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.