Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση

Ελέγξτε τα εξής.
Κατάσταση της συσκευής
Είναι ενεργοποιημένη η συσκευή;
Έχετε επιλέξει [On] για τη ρύθμιση εκτύπωσης LPD (LPR) της συσκευής;
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση online (σε σύνδεση);
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η μέθοδος επιβεβαίωσης διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή.
Ρυθμίσεις αυτής της εφαρμογής
Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή εκτυπώσεων, ταιριάζει το όνομα κοινής χρήσης της συσκευής με το όνομα της ουράς εκτύπωσης που έχει οριστεί σε αυτήν την εφαρμογή;
Ανάλογα με τον διακομιστή εκτύπωσης που χρησιμοποιείτε, αν το όνομα κοινής χρήσης μιας συσκευής που έχει καταχωριστεί με τον διακομιστή εκτύπωσης δεν ταιριάζει με το όνομα που έχει οριστεί στην επιλογή [Queue Name] (Όνομα ουράς) της εφαρμογής Canon PRINT Business, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή εκτυπώσεων και καταχωρίσετε μια συσκευή που είναι συμβατή με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή UFRII LT, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.
Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στους χαρακτήρες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το όνομα χρήστη, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Αν ορίσετε μια περιορισμένη συμβολοσειρά χαρακτήρων στις επιλογές [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [User Information] (Πληροφορίες χρήστη) της εφαρμογής ή στις επιλογές [Output Method] (Μέθοδος εξόδου) > [User Name] (Όνομα Χρήστη) στις ρυθμίσεις εκτύπωσης, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε δεδομένα από αυτήν την εφαρμογή.
Έλεγχος ταυτότητας χρήστη
Λειτουργεί σωστά το [Update Printer Information] (Ενημέρωση πληροφοριών εκτυπωτή);
Η ενημέρωση των πληροφοριών στη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας μπορεί να περιορίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής. Πατήστε [Update Printer Information] (Ενημέρωση πληροφοριών εκτυπωτή), λάβετε τις τελευταίες πληροφορίες διαμόρφωσης της συσκευής και εμφανίστε τις υποστηριζόμενες λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας.
Η εκτύπωση από τη συσκευή περιορίζεται στην εκτύπωση με έλεγχο ταυτότητας χρήστη;
Αν η εκτύπωση από τη συσκευή περιορίζεται στην εκτύπωση με έλεγχο ταυτότητας χρήστη, ρυθμίστε τα στοιχεία [User Name] (Όνομα Χρήστη) και [Password] (Συνθηματικό) στο [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > [Authentication Mode] (Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας) > [User Authentication] (Έλεγχος ταυτότητας χρήστη) σε αυτήν την εφαρμογή.
Είναι σωστές οι ρυθμίσεις της εκτύπωσης με έλεγχο ταυτότητας χρήστη σε αυτήν την εφαρμογή;
Η εκτύπωση με έλεγχο ταυτότητας χρήστη είναι δυνατή μόνο εάν έχουν εισαχθεί σωστά τα στοιχεία [User Name] (Όνομα Χρήστη) και [Password] (Συνθηματικό).
Προσπαθείτε να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας χρήστη ως χρήστης τομέα;
Η εκτύπωση με έλεγχο ταυτότητας χρήστη δεν υποστηρίζει χρήστες τομέα. Ορίστε τα στοιχεία [User Name] (Όνομα Χρήστη) και [Password] (Συνθηματικό) που έχουν καταχωριστεί στη συσκευή.