Δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας [Release and Print] (Αποδέσμευση και εκτύπωση)

Αν εμφανιστεί το μήνυμα «HTTP 404 Not Found»
Ελέγξτε τα εξής.
Έχει ολοκληρωθεί η εκκίνηση της συσκευής;
Αν η εκκίνηση δεν έχει ολοκληρωθεί, περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης της συσκευής και πατήστε ξανά [Release and Print] (Αποδέσμευση και εκτύπωση).
Αν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος
Ελέγξτε τα εξής.
Περιλαμβάνεται ο χαρακτήρας «_» στο όνομα DNS της συσκευής;
Αν η συσκευή που χρησιμοποιείτε είναι καταχωρισμένη σε αυτήν την εφαρμογή όχι ως διεύθυνση IP αλλά ως όνομα DNS, η επικοινωνία με τη συσκευή μπορεί να αποτύχει αν στο όνομα DNS περιλαμβάνεται ο χαρακτήρας «_».
Ελέγξτε το όνομα DNS στη λίστα συσκευών της οθόνης [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή). Αν περιλαμβάνεται ο χαρακτήρας «_» στο όνομα DNS που εμφανίζεται κάτω από το όνομα της συσκευής, όπως στο «device_01.aaa.bbb.com», επαναλάβετε την καταχώριση της συσκευής που χρησιμοποιείτε εκτελώντας χειροκίνητη αναζήτηση βάσει της διεύθυνσης IP της συσκευής.
Έχετε επιλέξει [Administrator Authentication Mode] (Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας διαχειριστή) για το Remote UI;
Αν η ρύθμιση [Authentication Mode] (Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας) στο Remote UI που χρησιμοποιείτε έχει οριστεί σε [Administrator Authentication Mode] (Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας διαχειριστή), δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη συσκευή από φορητό τερματικό. Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον διαχειριστή της συσκευής.
Κωδικός πρόσβασης για σύνδεση με δικαιώματα διαχειριστή
Αν ο κωδικός πρόσβασης για σύνδεση με δικαιώματα διαχειριστή στη συσκευή που χρησιμοποιείτε είναι ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη συσκευή. Αν συμβαίνει αυτό, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης.
Χρησιμοποιείτε συσκευή που έχει καταχωριστεί με Wi-Fi Direct καθορίζοντας ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης μέσω των ρυθμίσεων Wi-Fi του φορητού τερματικού;
Αν έχουν καθοριστεί ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις Wi-Fi του φορητού τερματικού και έχετε συνδεθεί στη συσκευή χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct, δεν μπορεί να εμφανιστεί η οθόνη Release and Print. Εκτελέστε τις λειτουργίες στον πίνακα ελέγχου της συσκευής ή συνδεθείτε ξανά στη συσκευή χρησιμοποιώντας άλλη μέθοδο εκτός της Wi-Fi Direct.
Αν δεν εμφανίζονται δεδομένα εκτύπωσης
Ελέγξτε τα εξής.
Είναι σωστές οι ρυθμίσεις [User Information] (Πληροφορίες χρήστη);
Στην οθόνη [User Information] (Πληροφορίες χρήστη), ορίστε το όνομα χρήστη και το όνομα τομέα που χρησιμοποιήσατε όταν επιλέξατε διατήρηση των δεδομένων εκτύπωσης.
Όταν συνδέεστε ως χρήστης τομέα, ελέγξτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή [User Information] (Πληροφορίες χρήστη) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Χρήση του ονόματος τομέα κατά τη σύνδεση στον εκτυπωτή).
Είναι σωστές οι ρυθμίσεις της συσκευής;
Εάν οι ρυθμίσεις της συσκευής έχουν οριστεί ώστε να μην εμφανίζονται τα δεδομένα εκτύπωσης, τα δεδομένα αυτά δεν θα εμφανίζονται.
Έχει λήξει ο χρόνος διατήρησης;
Αν λήξει ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων εκτύπωσης, τα δεδομένα διαγράφονται.
Έχει διαγράψει κάποιος άλλος χρήστης τα δεδομένα εκτύπωσης;
Αν τα δεδομένα εκτύπωσης ανήκουν στις κατηγορίες [Shared] (Κοινή χρήση) ή [Group] (Ομάδα), είναι πιθανό να έχουν εκτυπωθεί ή διαγραφεί από κάποιον άλλο χρήστη.