Περιορισμοί στην Data Conversion Service

Περιβάλλον σύνδεσης Internet
Αν χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία που απαιτεί σύνδεση στο Internet, όπως η «Data Conversion Service» ή μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το φορητό τερματικό έχει συνδεθεί στο Internet.
Η σύνδεση στο Internet ενδέχεται να γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, π.χ. LTE ή 3G, σε περιβάλλοντα όπου η σύνδεση στο Internet δεν είναι εφικτή μέσω δικτύου Wi-Fi. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα σύνδεσης.
Περιορισμοί
Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η εργασία εκτύπωσης δεν παράγεται ακριβώς με την ίδια διάταξη του πρωτοτύπου, ακόμη κι αν χρησιμοποιήσετε την Data Conversion Service.
Μπορείτε να ανεβάζετε αρχεία με μέγεθος έως και 20 MB στην Data Conversion Service.
Δεν μπορείτε να μετατρέψετε αρχεία που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, αρχεία που περιέχουν δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση ή κατεστραμμένα, καθώς και κενά αρχεία.
Δεν μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία που ξεπερνούν τις 99 σελίδες μετά τη μετατροπή.
Αν εκτυπώσετε ένα αρχείο που είναι ανοιχτό σε μια άλλη εφαρμογή με την υπηρεσία Data Conversion Service κάνοντας χρήση αυτής της εφαρμογής, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε στο φορητό τερματικό τα δεδομένα που έχουν μετατραπεί.