Περιορισμοί στη χρήση της Άμεσης εκτύπωσης PDF

Για συσκευές που διαθέτουν λειτουργία άμεσης εκτύπωσης PDF ή εκτύπωσης PS, στείλτε το αρχείο PDF απευθείας στη συσκευή για να εκτυπωθεί.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να προσέχετε τα εξής.
Το πραγματικό αποτέλεσμα της εκτύπωσης ενδέχεται να διαφέρει από την προεπισκόπηση εκτύπωσης που εμφανίζεται αν πατήσετε [Preview] (Προεπισκόπηση) στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση).
Αν επιλέξετε την οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση) > [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > [Staple] (Συρραφή), η συρραφή του εγγράφου ενδέχεται να γίνει σε διαφορετικά σημεία από αυτά που υποδεικνύονται στη μικρογραφία στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση).
Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια σελίδα που δεν θέλετε να εκτυπώσετε στην οθόνη προεπισκόπησης με μεγέθυνση. Για να προσδιορίσετε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > [Print Range] (Εύρος εκτύπωσης).
Ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η εκτύπωση αρχείων PDF που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Σε αυτές τις συσκευές, αν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε ένα αρχείο PDF που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, η εκτύπωση ακυρώνεται από τη συσκευή.
Για να εκτυπώσετε ένα αρχείο PDF στο οποίο έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, ορίστε την επιλογή [Printer Details] (Λεπτομέρειες εκτυπωτή) > [Print Options] (Επιλογές εκτύπωσης) > [PDF Direct Print] (Απευθείας εκτύπωσης από PDF) σε Off.
Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά την εκτύπωση ενός αρχείου PDF που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, δεν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στο φορητό τερματικό.