Τα δεδομένα δεν εκτυπώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης

Αν η συσκευή που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει κάποιες από τις λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης), αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα εφαρμοστούν.
Αν κάποιες λειτουργίες δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, θα εκτελεστούν τα ακόλουθα.
[Output Method] (Μέθοδος εξόδου) > [Store] (Αποθήκευση)
Για συσκευές που δεν υποστηρίζουν αποθήκευση σε θυρίδες εισερχομένων χρηστών, θα γίνει κανονική εκτύπωση.
[Output Method] (Μέθοδος εξόδου) > [Secure Print] (Ασφαλής εκτύπωση)
Για συσκευές που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία Secure Print, θα γίνει κανονική εκτύπωση.
[Dept. ID Mgt.] (Διαχ.μέσω Κωδ.Τμ.) > On
Για συσκευές που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία Διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων, θα γίνει κανονική εκτύπωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων και στη συσκευή. Για λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη συσκευή.
[Output Size] (Μέγεθος εξόδου)
Αν καθορίσετε ένα μέγεθος χαρτιού που δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή, η εκτύπωση θα παραχθεί σε άλλο μέγεθος χαρτιού ή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για το χαρτί στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
[Select Color] (Επιλογή χρώματος) > [Color] (Χρώμα)
Στις συσκευές που δεν υποστηρίζουν έγχρωμη εκτύπωση, οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται και γίνεται ασπρόμαυρη εκτύπωση.
[2-sided] (2-όψεις) > On
Στις συσκευές που δεν υποστηρίζουν εκτύπωση διπλής όψης, οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται και η εκτύπωση των δεδομένων γίνεται στη μία όψη του χαρτιού.
[Staple] (Συρραφή) > On
Στις συσκευές που δεν υποστηρίζουν συρραφή, οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται και η εκτύπωση των δεδομένων γίνεται χωρίς συρραφή.
Ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με finisher που υποστηρίζει συρραφή, για μεγέθη σελίδας εκτός από LTR ή A4, η εργασία εκτύπωσης ενδέχεται να γίνει χωρίς συρραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται διαφέρουν για κάθε συσκευή.
Όταν η συσκευή υποστηρίζει λήψη πληροφοριών διαμόρφωσης, αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή) > [Printer Details] (Λεπτομέρειες εκτυπωτή) > [Update Printer Information] (Ενημέρωση πληροφοριών εκτυπωτή), μπορείτε να εμφανίσετε τα στοιχεία που αντιστοιχούν στις λειτουργίες της συσκευής στην οθόνη [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης). Αν δεν είναι δυνατή η λήψη των πληροφοριών διαμόρφωσης της συσκευής, στην οθόνη [Print Settings] (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία.