Δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας [Provide Address] (Παροχή διεύθυνσης)

Αν η συσκευή που χρησιμοποιείτε είναι καταχωρισμένη σε αυτήν την εφαρμογή όχι ως διεύθυνση IP αλλά ως όνομα DNS, η επικοινωνία με τη συσκευή μπορεί να αποτύχει αν στο όνομα DNS περιλαμβάνεται ο χαρακτήρας «_».
Ελέγξτε το όνομα DNS στη λίστα συσκευών της οθόνης [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή). Αν περιλαμβάνεται ο χαρακτήρας «_» στο όνομα DNS που εμφανίζεται κάτω από το όνομα της συσκευής, όπως στο «device_01.aaa.bbb.com», επαναλάβετε την καταχώριση της συσκευής που χρησιμοποιείτε εκτελώντας χειροκίνητη αναζήτηση βάσει της διεύθυνσης IP της συσκευής.