Задаване на дестинация по подразбиране за имейл

Можете да зададете дестинацията предварително, когато изпращате файл, съхранен в мобилното устройство, чрез имейл.

Процедури

1.Докоснете [] в горния десен ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business → [App Settings] (Настройки на приложението).
2.Докоснете [Send To] (Изпращане към).
3.Въведете адрес в изведения диалогов прозорец → докоснете [OK].

Резултат

Зададеният адрес се извежда на екрана [App Settings] (Настройки на приложението) > [Send To] (Изпращане към).