Настройка на порта WebDAV

Можете да зададете номера на използвания WebDAV порт, когато сканирате с устройство imageRUNNER ADVANCE.
Настройката по подразбиране е "8080".

Процедури

1.Докоснете [] в горния десен ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business → [App Settings] (Настройки на приложението).
2.Докоснете [WebDAV Port] (Порт WebDAV).
3.Въведете номер на порт в изведения диалогов прозорец → докоснете [OK].

Резултат

Зададеният номер се извежда на екрана [App Settings] (Настройки на приложението) > [WebDAV Port] (Порт WebDAV).
ЗАБЕЛЕЖКА
Не задавайте номера на порта, използван вече от мобилното устройство, което използвате.
Ако сканирате чрез функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане) на серията imageRUNNER ADVANCE, посочете име на хост в [Host Name] (Име на хост) от контролния панел на устройството. Въведете името на хост в посочения формат, включително номера на порт, според инструкциите на екрана [Scan] (Сканиране).
<Пример за въвеждане>
Ако IP адресът е "192.168.0.xxx" и новият номер на порт е "8008":
http://192.168.0.xxx:8008/