Задаване на име на SNMP общност

Може да зададете име на SNMP общност. Името по подразбиране е "public". Обикновено тази настройка не се нуждае от промяна.

Процедури

1.Докоснете [] в горния десен ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business → [App Settings] (Настройки на приложението).
2.Докоснете [SNMP Community Name] (Име на общност на SNMP).
3.Въведете име на SNMP общност → докоснете [OK].

Резултат

Зададеното име на SNMP общност се извежда на екрана [App Settings] (Настройки на приложението) > [SNMP Community Name] (Име на общност на SNMP).