Задаване на информация за потребител

Можете да зададете предварително информацията за потребител, която е необходима за влизане в устройството. Въведената информация за потребител се използва от следните функции.
Запаметяване на Bluetooth устройство
Provide Address (Посочи адрес)
Release and Print (Освободи и отпечатай)
Printer Control Panel Login (Влизане в контролния панел на принтера)
Информацията, която сте задали, може да се използва също и при печат.

Процедури

1.Докоснете [] в горния десен ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business → [App Settings] (Настройки на приложението).
2.Докоснете [User Information] (Информация за потребител).
3.Въведете потребителската информация.
[Log in as Guest user] (Влизане като потребител гост):
Активира възможността да влизате, без да използвате информацията за потребител, която може да се задава чрез това приложение.
[User Name] (Потребителско име):
Въведете потребителското име.
[Password] (Парола):
Въведете паролата.
Когато задавате [Domain Name] (Име на домейн)
Въведете същото име на домейн като необходимото при влизане в устройството.
[Use the same user information when printing] (Използване на същата информация за потребител при печат):
[User Name] (Потребителско име)/[Password] (Парола)/[Domain Name] (Име на домейн), които сте задали, се прилагат в следните.
[Print Settings] (Настройки за печат) > [Output Method] (Метод за извеждане) > [User Name] (Потребителско име)/[Domain Name] (Име на домейн)*1
[Authentication Mode] (Режим на удостоверяване) > [User Authentication] (Удостоверяване на потребител) > [User Name] (Потребителско име)/[Password] (Парола)*2
*1 [User Name] (Потребителско име)/[Domain Name] (Име на домейн) не се прилагат, ако са оставени празни.
*2 Името на домейна не се използва за печат, удостоверен от потребителя.
[Use the domain name when logging in to the printer] (Използване на името на домейн при влизане в принтера):
Активира възможността да влизате, като използвате име на домейн, въведено в [Domain Name] (Име на домейн), когато се използва регистър на Bluetooth и/или функцията [Direct Connection] (Директна връзка)/[Provide Address] (Задаване на адрес)/[Release and Print] (Освобождаване и печат)/[Printer Control Panel Login] (Влизане в контролния панел на принтера).
4.Докоснете [OK].

Резултат

Зададеното потребителско име се извежда на екрана [App Settings] (Настройки на приложението) > [User Information] (Информация за потребител).