Означения, използвани в ръководството

Разяснява символи и настройки, използвани в това ръководство.

Използвани символи в това ръководство

В това ръководство информацията за отделните елементи и операциите, които трябва да бъдат следвани при използването на този продукт, са обозначени със символи, които показват следното.
ВАЖНО
Показва изисквания и ограничения при работа. Погрижете се да прочетете тази информация внимателно, за да работите с продукта правилно и да избегнете повреждането му.
ЗАБЕЛЕЖКА
Показва изясняване на операция или съдържа допълнителни обяснения за дадена процедура. Прочитането на тези забележки е силно препоръчително.

Относно настройките

В това ръководството наименованията на настройките, показвани на компютърния екран, са представен по начина, представен в следващите примери.
Пример:
[Print] (Печат)
[OK]