Показване на контролния панел на устройството

Може да визуализирате контролен панел на мобилно устройство, еквивалентен на контролния панел на устройството. Това ви позволява да управлявате устройството, за да конфигурирате печат и да изпълнявате задачи и др., без да докосвате контролния панел.
ЗАБЕЛЕЖКА
Други потребители не могат да управляват същото устройство, докато функцията се използва.
Екранът на мобилното устройство се показва и на контролния панел на устройството, докато тази функция се използва. Внимавайте, когато използвате тази функция, тъй като екранът, с който работите, може да бъде видян от други потребители.

Предварителни изисквания

Настройката за дистанционно управление е разрешена на устройството за използване.
Следвайте процедурата по-долу, за да разрешите настройката от контролния панел или Remote UI на устройството.
От контролния панел на устройството
Показване на [Management Settings] (Настройки на управление) > [License/Other] (Лиценз/друго) от (Settings/Registration) → задаване на [Remote Operation Settings] (Настройки за дистанционно управление) на [On] (Вкл.).
От Remote UI
Показване на [Management Settings] (Настройки на управление) > [License/Other] (Лиценз/друго) > [Remote Operation Settings] (Настройки за дистанционно управление) от [Settings/Registration] (Настройки/регистрация) → разрешаване на [Use Remote Operation] (Използване на дистанционно управление) → щракнете върху [OK].
Също така може да се свържете към Remote UI от екрана [Printer Details] (Подробности за принтера) на Canon PRINT Business.

Процедури

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business.
Показва се екранът [Select Printer] (Избор на принтер).
2.Изберете устройството, за което да се показва контролният панел.
3.Докоснете [Other Functions] (Други функции) на началния екран на Canon PRINT Business.
4.Докоснете [Remote Operation] (Дистанционно управление).
Ако екранът за въвеждане на паролата се показва, въведете зададената в устройството парола и докоснете [Log In] (Влизане).
ВАЖНО
Не оставяйте мобилното устройство без надзор с показан екран за въвеждане на парола. Ако Wi-Fi мрежата прекъсне, докато екранът за въвеждане на парола е показан, функцията е възможно да не може да се използва правилно следващия път, когато се стартира.
Ако съобщение, указващо, че не може да се свържете към устройството, докато настройката за дистанционно управление на устройството е разрешена, стартирайте функцията отново, след като изключите и включите устройството. Вижте предпазните мерки в ръководството на устройството, когато го изключвате.

Резултат

Контролен панел, еквивалентен на контролния панел на устройството, се показва на мобилното устройство.
Докоснете [Exit] (Изход) за излизане.
ВАЖНО
Други потребители не могат да използват същото устройство, докато не докоснете [Exit] (Изход).