Стартиране на директно свързване чрез Bluetooth

Режимът за директно свързване на устройството се стартира от мобилно устройство с помощта на Bluetooth и се осъществява директно свързване между устройствата. Можете да осъществявате директна връзка чрез операции от мобилното устройство, без да работите директно с интерфейса на устройството.

Предварителни изисквания

Устройството, което използвате, поддържа директна връзка.
В устройството, което ще се използва, е инсталирана опция, съвместима с Bluetooth комуникация.
Bluetooth комуникацията е активирана в настройките на устройството, което използвате.
Bluetooth комуникацията е активирана в настройките на мобилното устройство.
Зададено е [App Settings] (Настройки на приложението) > [User Information] (Информация за потребител).
Но трябва да се дезактивира [Log in as Guest user] (Влизане като потребител гост).
Информацията за местоположението е активирана в настройките на мобилния терминал.

Процедури

1.Докоснете [Other Functions] (Други функции) на началния екран на Canon PRINT Business.
2.Докоснете [Direct Connection] (Директна връзка).
3.Докоснете [Connect] (Свързване).
4.На екрана [Nearby Printers] (Принтери в близост) докоснете устройството, което използвате.
Ако устройството не бъде открито
Преместете се на място, където има директна видимост към устройството, и докоснете [Search] (Търсене). Приблизителното разстояние, на което устройството може да бъде открито чрез Bluetooth, е 2 m/80 inches.
Ако се отвори екранът [Usage] (Употреба)
Въведете PIN кода, показан на екрана, и запаметете (сдвоете) устройството в списъка със сдвоени Bluetooth устройства на мобилното устройство.
Ако се отвори екранът [Adjust Sensitivity] (Настройване на чувствителност)/[Adjust Sensitivity for Login] (Настройване на чувствителност за влизане)
Необходима е настройка на чувствителността на Bluetooth за мобилното устройство, което използвате. Настройте чувствителността съгласно инструкциите в екрана.
5.Когато се изведе съобщение, което ви информира, че директното свързване е успешно, докоснете [OK].

Резултат

Мобилното устройство е свързана към избраното устройство. В горната част в началния екран под иконата на устройството се извежда [Direct Connection] (Директна връзка).
За да прекъснете директното свързване, докоснете [End] (Край) на екрана [Direct Connection] (Директна връзка).

Свързани теми