Как да отворите екрана [Select Printer] (Избор на принтер)

На екрана [Select Printer] (Избор на принтер) можете да проверите информацията и състоянието на устройствата и да изберете устройството, което искате да използвате, от списъка със запаметени устройства.
[] (Точка за достъп)
Показва състоянието на безжичната LAN връзка и SSID на точката за достъп. Докосването на [] извежда екрана с Wi-Fi настройки на мобилното устройство.
Списък на устройствата
Запаметените устройства се извеждат в списък. Можете да проверите информацията и състоянието на устройството чрез тази икона. Докосването на името на устройството ви позволява да изберете устройството за използване.
Ако докоснете иконата за подробни данни, можете да видите подробни данни за информацията за устройството в екрана [Printer Details] (Подробности за принтера).
[]: устройства с максимална ширина на хартията A4/Letter.
[]: цветни принтери.
[]: черно-бели принтери.
[]: устройства, поддържащи директен печат на PDF.*
* Устройства с функция за директен печат на PDF или функция за PS печат или с монтиран опционален HDD, ROM или RАМ
[]: има информация от устройството.
Отворете Remote UI от екрана [Printer Details] (Подробности за принтера) и проверете информацията.
Изтриване на устройство
Натиснете и задръжте върху името на устройството, след което докоснете [Delete] (Изтриване) в изведения диалогов прозорец.
[Auto Search (Wi-Fi)] (Автоматично търсене (Wi-Fi))
Автоматично търсене на устройства в мрежата, към която е свързано мобилното устройство.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Ръчно търсене (Wi-Fi))
Търсене на устройства чрез задаване на IP адрес или DNS име (FQDN).
[QR Code] (QR код)
Сканира QR кодове на устройства, които могат да показват QR кодове, и запаметява тези устройства.
[Nearby Printers] (Принтери в близост)
Открива автоматично устройства с Bluetooth.