Отпечатване на файлове

Можете да разпечатвате файлове, записани в мобилния терминал или в облачно хранилище, или файлове на SD карта.

Предварителни изисквания

При извършване на директен печат на PDF

За устройства, поддържащи директен печат на PDF*, можете да изпратите PDF файл директно към устройството и да го отпечатате.
Устройството, което използвате, поддържа директен печат на PDF.*
*[] се извежда на екрана [Select Printer] (Избор на принтер).
На екрана [Printer Details] (Подробности за принтера) > [Print Options] (Опции за печат), [PDF Direct Print] (Директен печат на PDF файл) е включено.
ЗАБЕЛЕЖКА
За устройства, различни от споменатите по-горе, процесът за растеризиране при печат се изпълнява в мобилното устройство.

Процедури

Избор файла за отпечатване

1.На началния екран Canon PRINT Business докоснете [Documents] (Документи).
2.Изберете файла за отпечатване от изброените на екрана възможности.
Когато изберете PDF файл, ако бъде изведено съобщение [This file is password protected.] (Този файл е защитен с парола.), въведете паролата, зададена в PDF файла.
Извежда се екранът за преглед на документ.
3.На екрана за преглед докоснете [].
Отваря се екранът [Preview] (Визуализация).

Отпечатване на избрания файл

1.Докоснете [Printer] (Принтер) и изберете устройството, което ще използвате за отпечатване.
2.Докоснете настройките за печат, за да ги промените.
3.Проверете документа в екрана за преглед [Preview] (Визуализация).
За да създадете изображение за преглед
Ако не е показано миниатюрно изображение, изображение за преглед ще се създаде, ако докоснете [Preview] (Визуализация).
Създайте изображението за преглед след като приключите настройките за печат.
За да проверите втората и следващите страници
Докосването на миниатюрно изображение показва увеличено изображение. Ако отпечатвате файл с множество страници, можете да прегледате втората и последващите страници в екрана с увеличено изображение.
За да изтриете ненужни страници
Докосването на миниатюрно изображение показва увеличено изображение. Изведете ненужните страници и докоснете []. Когато изпълнявате директен печат на PDF файлове, ненужните страници не могат да бъдат изтрити.
4.На екрана [Preview] (Визуализация) докоснете [Print] (Печат).
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се изведе диалоговият прозорец за потвърждение за използване на Data Conversion Service, задайте прокси сървър, ако е необходимо, и докоснете [OK].

Резултат

Избраният файл се разпечатва.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако PDF файловете не могат да бъдат отпечатани добре чрез устройство, което не поддържа директно отпечатване на PDF файлове, превключването между [On] (Вкл.) и [Off] (Изкл.) за [PDF Preview Method] (Метод за визуализация на PDF файл) > [Data Conversion Service] (Услуга за преобразуване на данни) на екрана [Print Settings] (Настройки за печат) може да подобри резултата.

Свързани теми