Изпълняване на защитен печат

Можете да зададете PIN за печат на данни и да го запаметите в устройството. Тази функция е подходяща при печат на поверителен документ.

Предварителни изисквания

Устройството, което използвате, поддържа функцията за защитен печат.

Процедури

Избор файла за отпечатване

1.Изведете файла за отпечатване на екрана за визуализация на документи.
2.Докоснете [].
Отваря се екранът [Preview] (Визуализация).

Отпечатване на избрания файл

1.Докоснете [Printer] (Принтер) и изберете устройството, което ще използвате за отпечатване.
2.Докоснете настройките на печат → докоснете [Output Method] (Метод за извеждане).
3.На екрана [Output Method] (Метод за извеждане) изберете [Secure Print] (Защитен печат) → докоснете иконата за подробни данни.
4.Задайте защитения печат на екрана [Secure Print] (Защитен печат).
[PIN] (ПИН код):
Въведете паролата, която да се изисква, когато отпечатвате от устройството.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Потвърждаване на потребителската информация при изпълняване на защитен печат):
Когато тази функция е активирана, в приложението се извежда диалогов прозорец за потвърждаване/задаване на името на документа, потребителското име и паролата за печат.
5.Върнете се на екрана [Output Method] (Метод за извеждане) > [Print Settings] (Настройки за печат) > [Preview] (Визуализация).
6.На екрана [Preview] (Визуализация) докоснете [Secure Print] (Защитен печат).
7.Изберете име на документ и въведете паролата от контролния панел на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА
За информация относно отпечатването на файла, запаметен в устройството, вижте ръководствата, предоставени с устройството.

Резултат

Избраните данни се отпечатват.

Свързани теми