Използване на управление на потребители при печат

Можете да управлявате печата чрез функцията за управление на ИД на отдели или чрез функцията за удостоверяване на потребители.

Предварителни изисквания

Устройството, което използвате, поддържа функцията за управление на ИД на отдели/функцията за удостоверяване на потребители.
Функцията за управление на ИД на отдели/функцията за удостоверяване на потребители е активирана на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА
За подробности вижте ръководствата от комплекта на устройството.
Удостоверяването на потребители използва локалната информация за потребителя, запаметена в устройство.

Процедури

Избор файла за отпечатване

1.Изведете файла за отпечатване на екрана за визуализация на документи.
2.Докоснете [].
Отваря се екранът [Preview] (Визуализация).

Отпечатване на избрания файл

1.Докоснете [Printer] (Принтер) и изберете устройството, което ще използвате за отпечатване.
2.Докоснете настройките на печат → докоснете [Authentication Mode] (Режим на удостоверяване).
3.Докоснете иконата за подробни данни за [Dept. ID Mgt.] (Управление на ИД на отдел)/[User Authentication] (Удостоверяване на потребител).
4.Конфигуриране на настройките за управление на потребителите.
[Dept. ID Mgt.] (Управление на ИД на отдел)
[Department ID] (ИД на отдел)/[PIN] (ПИН код):
Въведете стойността, зададена в устройството.
[User Authentication] (Удостоверяване на потребител)
[User Name] (Потребителско име)/[Password] (Парола):
Въведете стойността, зададена в устройството.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Потвърждаване на ИД/ПИН на отдел при печатане):
Когато тази функция е активирана, в приложението се извежда диалогов прозорец за потвърждаване/задаване на информацията за удостоверяване и паролата при извършване на печат.
5.Върнете се на екрана [Print Settings] (Настройки за печат) > [Preview] (Визуализация) screen.
6.На екрана [Preview] (Визуализация) докоснете [Print] (Печат).

Резултат

Отпечатването на избраните данни се управлява по метода, който сте задали.

Свързани теми