Данните не се отпечатват според настройките за печат

Ако устройството, което използвате, не поддържа функциите, изведени в екрана [Print Settings] (Настройки за печат), тези настройки не се прилагат.
Ако функциите не се поддържат от устройството, което използвате, се извършва описаното по-долу.
[Output Method] (Метод за извеждане) > [Store] (Съхранение)
За устройства, които не поддържат съхраняване в потребителска кутия, се изпълнява нормален печат.
[Output Method] (Метод за извеждане) > [Secure Print] (Защитен печат)
За устройства, които не поддържат функцията Secure Print, се изпълнява нормален печат.
[Dept. ID Mgt.] (Управление на ИД на отдел) > On
За устройства, които не поддържат функцията "Кодове на отдели", се изпълнява нормален печат.
ЗАБЕЛЕЖКА
За да използвате функцията "Кодове на отдели", е необходимо да я активирате в съответното устройство. За подробности вижте ръководствата от комплекта на устройството.
[Output Size] (Размер на извеждане)
Ако зададете формат на хартията, който не се поддържа от устройството, задачата за печат ще се отпечата върху друг формат хартия или ще се изведе съобщение за потвърждение на формата на хартията на контролния панел на устройството.
[Select Color] (Избор на цвят) > [Color] (Цвят)
За устройства, които не поддържат цветен печат, настройките не се прилагат и данните за печат се отпечатват в черно-бяло.
[2-sided] (2-странно) > On
За устройства, които не поддържат двустранен печат, настройките не се прилагат и данните за печат се отпечатват върху едната страна на хартията.
[Staple] (Телбод) > On
За устройства, които не поддържат телбод, настройките не се прилагат и задачата за печат се отпечатва без телбод.
Дори ако използвате устройство с финишър, което поддържа поставяне на телбод, за формат на хартия, различен от LTR или A4, задачата за печат може да се отпечата, без да бъде поставен телбод.
ЗАБЕЛЕЖКА
Показваните настройки се различават за всяко устройство.
Когато устройството поддържа получаване на информация за конфигурацията и използвате функцията [Select Printer] (Избор на принтер) > [Printer Details] (Подробности за принтера) > [Update Printer Information] (Актуализиране на информация за принтера), можете да изведете елементите за функциите на устройството на екрана [Print Settings] (Настройки за печат). Ако информацията за конфигурацията на устройството не може да бъде получена, всички елементи ще бъдат изведени на екрана [Print Settings] (Настройки за печат).