Поставување на зададената дестинација за е-пошта

Кога испраќате датотека која е зачувана во мобилниот терминал преку е-пошта, дестинацијата можете да ја поставите однапред.

Процедури

1.Допрете [] во горниот десен агол од почетниот екран на Canon PRINT Business → [App Settings] (поставки за апликацијата).
2.Допрете на [Send To] (испрати до).
3.Внесете ја адресата во прикажаната дијалог-рамка → допрете [OK] (во ред).

Резултат

Поставената адреса ќе се прикаже на екранот [App Settings] (поставки за апликацијата) > [Send To] (испрати до).