Прикажување совет за менито

Можете одново да ги прикажете инструкциите за ракување кои се прикажуваат на почетниот екран кога прв пат ќе ја активирате оваа апликација.

Процедури

1.Допрете [] во горниот десен агол од почетниот екран на Canon PRINT Business → [App Settings] (поставки за апликацијата).
2.Поставете ја функцијата [Menu Tip] (совет за менито) како On.

Резултат

Водичот за ракување ќе се прикаже при следното прикажување на почетниот екран.