Поставување прокси-сервер

Ако ви треба прокси-сервер за комуникација со уредот што го користите или за употреба на услугата Data Conversion Service, прокси-серверот може да се постави однапред.
ЗАБЕЛЕШКА
Не може да користите прокси-сервер за комуникација со услугата за склад во облакот.

Процедури

1.Допрете [] во горниот десен агол од почетниот екран на Canon PRINT Business → допрете [App Settings] (поставки за апликацијата).
2.Допрете [Proxy Settings] (поставки за прокси) → допрете [Use Proxy] (користи прокси).
3.Внесете ги потребните ставки.
За повеќе информации за поставките, обратете се кај администраторот на мрежата.
4.Допрете на [OK] (во ред).

Резултат

Прокси-серверот се прикажува како [Use] (користи) на екранот [App Settings] (поставки за апликацијата) > [Proxy Settings] (поставки за прокси).
ЗАБЕЛЕШКА
Кога оваа апликација ќе се затвори, [Proxy Settings] (поставки за прокси) се враќаат на [Do not use] (не користи). Доколку е потребно, поставете ја повторно при активирање на системот.