Поставување метод за испраќање адреса на дестинација

Може да ги конфигурирате поставките што овозможуваат испраќање на адресата на дестинацијата до уредот што е прикажан на почетниот екран со помош на функцијата [Provide Address] (наведи адреса).

Процедури

1.Допрете [] во горниот десен агол од почетниот екран на Canon PRINT Business → [App Settings] (поставки за апликацијата).
2.Допрете на [Provide Address] (наведи адреса).
3.Поставете ја функцијата [Provide Address to Selected Printer] (наведи адреса за избраниот печатач) како [On] (вклучено).

Резултат

Поставката ќе се прикаже на екранот [App Settings] (поставки за апликацијата) > [Provide Address] (наведи адреса).