Со Wi-Fi Direct печатач

Треба да ги вклучите информациите за положба на мобилниот терминал за да користите Wi-Fi Direct печатачи.

Процедури

1.Допрете [] во горниот десен агол од почетниот екран на Canon PRINT Business → допрете [App Settings] (поставки за апликацијата).
2.Допрете на [Use Wi-Fi Direct Printer] (користи го печатачот на Wi-Fi Direct).
3.Допрете [OK] (во ред) на прикажаниот екран.

Резултат

Екран [App Settings] (поставки за апликацијата) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (користи го печатачот на Wi-Fi Direct) е вклучено.