Како да го прикажете екранот за преглед на документот

На екранот за преглед на документот, може да ги прегледувате податоците, да испраќате е-пораки и да печатите.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (отвори во Adobe Acrobat)
Ако софтверот Adobe Acrobat е инсталиран во мобилниот терминал што го користите, тогаш отворете го прегледот на PDF податоците со Adobe Acrobat.
[Open in] (отвори во)
Ги отвора прегледаните податоци во друга апликација инсталирана на мобилниот терминал.
[]
Ги испраќа прегледаните податоци по е-пошта.
Ако допрете [] и изберете програма за испраќање е-пошта, податоците од скенираната датотека ќе се прикачат во новата е-порака.
[]
Ги печати прегледаните податоци. Со допирање на [] се прикажува екранот [Preview] (преглед) за печатење.