Отворање локални документи со друга апликација

Може да отворите датотека зачувана во мобилниот терминал со друга апликација.

Процедури

1.На почетниот екран на Canon PRINT Business, допрете на [Documents] (документи).
2.Изберете ја датотеката што сакате да ја отворите со друга апликација на прикажаниот екран за избор на датотеки.
Ќе се прикаже екранот за преглед на документот.
3.На екранот за преглед, допрете [].
4.Допрете на [Open in] (отвори во).
5.Допрете ја апликацијата што сакате да ја користите.

Резултат

Датотеката е отворена со избраната апликација.
ЗАБЕЛЕШКА
Во зависност од избраната датотека и избраната апликација, датотеката може да не се отвори правилно.