Авторски права

Copyright CANON INC. 2023
Ниту еден дел од ова издание не смее да се репродуцира, пренесува, транскрибира, складира во систем за пребарување или да се преведува на кој било јазик или компјутерски јазик во која било форма или на каков било начин, електронски, механички, магнетно, оптички, хемиски, рачно или на друг начин, без претходна писмена согласност на Canon Inc.