Нотации коишто се користат во прирачникот

Ова ги објаснува симболите и поставките коишто се користат во овој прирачник.

Симболи коишто се користат во овој прирачник

Во овој прирачник, објаснувањата и операциите до коишто мора да се придржувате додека го користите овој производ се претставени со симболите коишто ги означуваат следниве нешта.
ВАЖНО
Означува оперативни барања и ограничувања. Внимателно читајте ги овие ставки за да може соодветно да ракувате со производот и за да се избегне негово оштетување.
ЗАБЕЛЕШКА
Означува појаснување за операцијата или содржи дополнителни објаснувања за процедурата. Особено се препорачува да се читаат овие забелешки.

За поставките

Во овој прирачник, имињата на поставките прикажани на екранот на компјутерот се прикажани како во следниве наведени примери.
Пример:
[Печатење] (печатење)
[OK] (во ред)