Пребарување на прирачникот

Кога го пребарувате прирачникот согласно следниве методи, може да наоѓате теми коишто ја вклучуваат низата од знаци којашто ја пребарувате.
Кликнете на картичката [] во областа на менито → внесете низа од знаци за пребарување → кликнете на [].
Во прикажаниот список со резултати од пребарувањето, кликнете на насловот од темата којашто сакате да се прикаже.
Може да го стесните опсегот на теми за пребарување со методот на наведување конкретни зборови за коишто сакате да се изврши пребарување.
За пребарување теми коишто ги вклучуваат сите зборови (пребарување И)
Внесете повеќе зборови одделени со празни места.
За пребарување теми коишто вклучуваат фраза (пребарување фрази)
Внесете фраза затворена во двојни наводници ("").