Заштитни знаци

Android, Chrome, Google Play и Gmail се или регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на Google Inc.
macOS и Safari се заштитни знаци на Apple Inc.
iOS е заштитен знак или регистриран заштитен знак на Cisco во САД и во другите држави и се користи со лиценца.
Зборот во ознаката Bluetooth и лого ознаките се регистрирани заштитни знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секое користење на тие знаци од страна на Canon е дозволено со лиценца.
Сите имиња на брендови и имиња на производи коишто се појавуваат во овој документ се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на соодветните сопственици.
All other trademarks are the property of their respective owners.