Прикажување на контролниот панел од уредот

Може да прикажете контролен панел којшто соодветствува на контролниот панел на уредот на мобилниот терминал. Ова ви овозможува да ракувате со уредот за да ги конфигурирате задачите за печатење и извршување итн. без да го допирате контролниот панел.
ЗАБЕЛЕШКА
Другите корисници не може да ракуваат со истиот уред додека се користи оваа функција.
И екранот на мобилниот терминал се прикажува на контролниот панел на уредот додека се користи оваа функција. Внимавајте кога ја користите оваа функција, бидејќи екранот со којшто се ракува може да го гледаат и другите корисници.

Предуслови

Поставката за далечинско ракување е вклучена на уредот за користење.
Следете ја процедурата подолу за да ја вклучите поставката од контролниот панел или Remote UI на уредот.
Од контролниот панел на уредот
Прикажете [Management Settings] (поставки за управување) > [License/Other] (лиценца/друго) од (поставки/регистрација) → поставете [Remote Operation Settings] (поставки за далечинско работење) како [On] (вклучено).
Од Remote UI
Прикажете [Management Settings] (поставки за управување) > [License/Other] (лиценца/друго) > [Remote Operation Settings] (поставки за далечинско работење) од [Settings/Registration] (поставки/регистрација) → вклучете [Use Remote Operation] (користи далечинско работење) → кликнете [OK] (во ред).
Може да се поврзете на Remote UI и од екранот [Printer Details] (детали за печатачот) на Canon PRINT Business.

Процедури

1.Допрете [] во горниот лев агол од почетниот екран на Canon PRINT Business.
Ќе се прикаже екранот [Select Printer] (избери печатач).
2.Изберете го уредот за којшто ќе се прикаже контролниот панел.
3.Допрете на [Other Functions] (други функции) на почетниот екран од Canon PRINT Business.
4.Допрете на [Remote Operation] (далечинско работење).
Ако се прикаже екранот за прикажување лозинка, внесете ја лозинката поставена на уредот и допрете [Log In] (пријави се).
ВАЖНО
Не оставајте го мобилниот терминал без надзор додека е прикажан екранот за внесување лозинка. Ако Wi-Fi мрежата се исклучи додека е прикажан екранот за внесување лозинка, оваа функција можеби нема да може да се користи како што треба следниот пат кога ќе се активира.
Ако се прикаже порака којашто укажува дека не може да се изврши поврзување со уредот додека поставката за далечинско ракување на уредот е вклучена, повторно активирајте ја оваа функција откако ќе го исклучите и повторно ќе го вклучите напојувањето на уредот. Погледнете ги мерките на претпазливост во прирачникот на уредот кога го исклучувате напојувањето.

Резултат

Се прикажува контролен панел којшто соодветствува на контролниот панел на уредот на мобилниот терминал.
Допрете [Exit] (излези) за да излезете.
ВАЖНО
Другите корисници не може да го користат истиот уред, освен ако допрете [Exit] (излези).