Допирање на уредот за пријавување

Може да се пријавите на уред регистриран во [Nearby Printers] (печатачи во близина) така што ќе го допрете со мобилниот терминал.

Предуслови

Во уредот е инсталирана опција која е компатибилна со Bluetooth-и која може да ја користите.
Bluetooth се вклучува во поставките за уредот којшто го користите.
Bluetooth се вклучува во поставките на мобилниот терминал.
Уредот којшто ќе се користи е регистриран на екранот [Select Printer] (избери печатач) на функцијата [Nearby Printers] (печатачи во близина).
[App Settings] (поставки за апликацијата) > [User Information] (кориснички информации) е поставено.
Но, оневозможете ја функцијата [Log in as Guest user] (пријави се како гостин).
Информациите за локацијата се вклучуваат во поставките на мобилниот терминал.
ЗАБЕЛЕШКА
За да се пријавите на уредот така што ќе го допрете со мобилниот терминал, потребно е опкружување коешто овозможува уредот и мобилниот терминал да се поврзат преку Wi-Fi мрежа или преку директна врска.
Во зависност од уредот што го користите, може да не се открие ако го допрете со мобилниот терминал кога уредот е во режим на мирување*. Допрете го мобилниот терминал откако ќе притиснете на копчето [Energy Saver] (штедач на енергија) за да излезете од режимот на мирување.
* Режим на мирување: Контролниот панел на уредот е исклучен.
Во зависност од мобилниот терминал што го користите, пријавувањето на панелот на печатачот може да потрае некое време при комуникацијата преку Bluetooth.
Во зависност од мобилниот терминал што го користите, можеби може да се пријавите на панелот на печатачот од одредено растојание ако се приспособи чувствителноста.
Во зависност од карактеристиките на чипот за Bluetooth на мобилниот терминал, можеби нема да може да се пријавите на панелот на печатачот.

Процедури

1.На почетниот екран на Canon PRINT Business, допрете на [Other Functions] (други функции).
2.Допрете на [Printer Control Panel Login] (пријавување на контролниот панел на печатачот) на предниот дел од уредот којшто го користите.
Уредот што го користите се прикажува на екранот [Printer Control Panel Login] (пријавување на контролниот панел на печатачот).
3.Допрете го уредот за да го користите со мобилниот терминал.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако уредот којшто го користите прикаже порака којашто вели дека уредот не е регистриран од [Nearby Printers] (печатачи во близина), допрете на [OK] (во ред) на екранот на пораката за да го прикажете екранот [Nearby Printers] (печатачи во близина). Погледнете „Регистрирање на уредот (пребарување со Bluetooth)“ за начинот на регистрирање на уредот.

Резултат

Се пријавивте на уредот.

Поврзани теми