Како да го прикажете екранот [Other Functions] (други функции)

На екранот [Other Functions] (други функции), може да ги користите изборните функции што се достапни за оваа апликација и да ги прикажете кратенките до функциите на почетниот екран.
Список со функции
Со допирање на името на некоја функција се прикажува екранот за таа функција.
Приказ на кратенки
Со активирање на секоја функција се прикажува кратенка на почетниот екран.
Edit
Со допирање на иконата Edit може да го промените редоследот на функциите.
Менување на редоследот
Со повлекување на [] може да го промените редоследот на прикажување.