Поставување/печатење на зачуваните податоци во уредот преку мобилен терминал

Можете да ги проверувате и менувате поставките за печатење, како и да печатите, податоци за печатење што се задржани во уредот. Исто така, можете да ги користите функциите на уредот што не можат да се постават преку функциите за печатење на оваа апликација.
ЗАБЕЛЕШКА
Со помош на оваа функција се прикажуваат задачите што му припаѓаат на корисникот поставени во [User Name] (корисничко име) и [Domain Name] (име на домен) на екранот [User Information] (кориснички информации).

Предуслови

[App Settings] (поставки за апликацијата) > [User Information] (кориснички информации) е поставено.

Процедури

1.На почетниот екран на Canon PRINT Business, допрете на [].
2.На екранот [Select Printer] (избери печатач), изберете го уредот во кој се задржани податоците за печатење.
3.На почетниот екран на Canon PRINT Business, допрете на [Other Functions] (други функции).
4.Допрете на [Release and Print] (ослободи и печати).
5.Допрете на [] за задачата којашто сакате да ја отпечатите.
6.Проверете ги и/или изменете ги [Print Settings] (поставки за печатење)/[Template] (шаблон)/бројот на копии.
7.Допрете на [Print] (печати).

Резултат

Избраната задача ќе се отпечати.

Поврзани теми