За проверување на IP адресата на уредот

Може да ја потврдите IP адресата од екранот со поставки за мрежата на уредот.
За повеќе детали проверете во прирачниците кои се испорачани со уредот.
ЗАБЕЛЕШКА
Во случај на уред за кој се конфигурирани поставките за автентикација, потребно е да внесете лозинка. За повеќе детали проверете во прирачниците кои се испорачани со уредот или обратете се на вашиот системски администратор.