Не може да се поврзе директно со уредот

Ако мрежните поставки на уредот и мобилниот терминал што ги користите не се правилно конфигурирани, постои можност да не можете да се поврзете директно дури и со уред што го открила оваа апликација.
Ако не можете да се поврзете директно со некој уред, проверете го следното.
Мрежни поставки на мобилниот терминал
Дали е поврзан на мрежата на која е поврзан уредот што го користите?
ЗАБЕЛЕШКА
Ако додадете некоја мрежа рачно и се поврзете со неа преку поставките за Wi-Fi на мобилниот терминал, постои можност да не можете да воспоставите директна врска од следниот обид натаму. Во тој случај, избришете ја рачно додадената мрежа од списокот со поставки за Wi-Fi мрежа и поврзете се на мрежата на која е поврзан уредот што го користите.
Системски поставки на уредот
Дали директното поврзување е вклучено во [Preferences] (претпочитани вредности)/[Network Settings] (мрежни поставки) на уредот?
За директно поврзување, треба да ја вклучите функцијата за директно поврзување во [Preferences] (претпочитани вредности)/[Network Settings] (мрежни поставки) на уредот. За повеќе детали за методот на поставување, консултирајте се со администраторот на уредот.
Поставки за оваа апликација
Дали функцијата [User Information] (кориснички информации) > [Log in as Guest user] (пријави се како гостин) е исклучена?
Ако функцијата [Log in as Guest user] (пријави се како гостин) во [App Settings] (поставки за апликацијата) > [User Information] (кориснички информации) е вклучена, не може да вклучите директна врска со помош на [Other Functions] (други функции) > [Direct Connection] (директно поврзување) во оваа апликација.