Не може да се регистрира (спари) уред компатибилен со Bluetooth

Кога се поврзувате на некој уред со Bluetooth, треба да внесете PIN код за да го регистрирате (спарите) уредот со мобилниот терминал. Ако не се прикаже дијалог-рамка за внесување PIN код, внесете го PIN кодот што се прикажува во печатачот од барањето за спарување во зоната за известувања на мобилниот терминал.
Зоната за известувања се прикажува со повлекување со прстот од горниот дел на екранот на мобилниот терминал, како што е прикажано на сликата.