Кои броеви на порти да се дозволат низ заштитниот ѕид

Canon PRINT Business ги користи следниве броеви на порти.
80 (TCP): WSD
161 (UDP): SNMP
427 (UDP): SLP
443 (TCP): За следното (HTTPS)
Комуникација со просторот за складирање во облакот
Комуникација со Data Conversion Service
Пренос на статусот за користење
515 (TCP) / 9100 (TCP): За задачи за печатење
5900 (TCP): За далечинско ракување со уредите
8000 (TCP): REST
8080 (TCP): WebDAV*
8443 (TCP): WSD, REST (HTTPS)
9013 (TCP): За добивање информации за серијата MF
47545 (UDP): За добивање информации за уредот
* Може да го промените бројот на портата за WebDAV во [App Settings] (поставки за апликацијата) > [WebDAV Port] (WebDAV порта).