Ризици од комуникација при користење лично потпишан сертификат

Кога мобилните терминали и уреди се поврзани преку Wi-Fi, сертификатот на серверот инсталиран во уредот се користи за шифрирана комуникација. Сертификатот на серверот инсталиран во времето на испорака претставува лично потпишан сертификат.
Ако користите лично потпишан сертификат, постои можност од ненамерно откривање на доверливи информации, како кориснички имиња, лозинки итн., при напад преку посредник, како на пример, компјутер што претпоставува дека уредот е инсталиран во локалната мрежа.
За спречување на нападите преку посредник и додавање одлична сигурност, треба да инсталирате овластен сертификат за сервер во уредот. Кога станува збор за инсталирање сертификат на сервер, консултирајте се со администраторот на уредот.