Не може да се отпечати

Проверете го следното.
Статус на уредот
Дали уредот е вклучен?
Дали поставката за печатење LPD (LPR) е поставена на [On] (вклучено)?
Дали е уредот онлајн?
ЗАБЕЛЕШКА
Методот на потврда е различен кај сите модели на уреди. За повеќе детали проверете во прирачниците кои се испорачани со уредот.
Поставки за оваа апликација
Ако користите сервер за печатење, дали заедничкото име на уредот и името на редот на чекање поставени во оваа апликација си одговараат меѓусебно?
Во зависност од серверот за печатење што го користите, ако споделеното име на уредот којшто е регистриран во серверот за печатење и името поставено во [Queue Name] (име на ред на чекање) од Canon PRINT Business не соодветствуваат, можеби нема да може да се отпечати.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако користите сервер за печатење и регистрирате уред кој е компатибилен со драјверот за печатачи UFRII LT, можеби нема да може да се отпечати.
Знаците што можете да ги користите за корисничкото име можат да бидат ограничени, во зависност од уредот што го користите. Ако поставите низа со недозволени знаци во [App Settings] (поставки за апликацијата) > [User Information] (кориснички информации) на апликацијата или во [Output Method] (излезен метод) > [User Name] (корисничко име) во поставките за печатење, можеби нема да може да се отпечатат податоци од оваа апликација.
Проверување идентитет на корисник
Дали [Update Printer Information] (ажурирање на информациите за печатачот) функционира како што треба?
Ажурирањето на информациите од режимот за проверување идентитет може да се ограничени во зависност од поставките за уредот. Допрете на [Update Printer Information] (ажурирање на информациите за печатачот), добијте ги најновите информации за конфигурацијата на уредот, па прикажете ги поддржани режими за проверување идентитет.
Дали печатењето од уредот е ограничено на корисниците чиј идентитет е проверен?
Ако печатењето од уредот е ограничено на печатење со автентикација на корисникот, поставете [User Name] (корисничко име) и [Password] (лозинка) во [Print Settings] (поставки за печатење) > [Authentication Mode] (режим за проверка на идентитет) > [User Authentication] (проверување идентитет на корисник) во оваа апликација.
Дали се точни поставките за печатење за корисниците со проверен идентитет за оваа апликација?
Печатењето за корисниците со проверен идентитет може да се извршува само ако [User Name] (корисничко име) и [Password] (лозинка) се точно внесени.
Дали се обидувате да извршите проверување на идентитетот на корисникот како корисник на доменот?
Печатењето за корисниците со проверен идентитет не поддржува корисници на доменот. Поставете [User Name] (корисничко име) и [Password] (лозинка) регистрирани на уредот.