Печатењето документи одзема многу време

Кога се користи Data Conversion Service, поставувањето и преземањето податоци може да потрае неколку минути во зависност од содржината на податоците што треба да се печатат и средината во која се врши комуникацијата. Методот за скратување на времето за обработка е следниот.
Кога се користи Data Conversion Service
Ако може да допрете на [Print] (печати) на екранот [Preview] (преглед) пред да заврши рендерирањето на услугата за конверзија на податоци, започнува печатење. Бидејќи процесите за рендерирање и печатење се извршуваат паралелно, времето на обработка е пократко. Сепак, доколку наведете опсег на печатење за датотеката во Excel (xls и xlsx), не може да го направите тоа додека сите податоци не завршат со конверзијата.