Скенираните податоци се одделени и зачувани

Во следните примери, скенираните податоци се делат на повеќе датотеки.
Кога скенирате повеќе оригинали и ги печатите како датотеки со формат JPEG.
Кога функцијата [Divide into Pages] (подели на страници) е поставена кај уредот, при скенирање од imageRUNNER ADVANCE со помош на функцијата [Scan and Send] (скенирај и испрати).
Со делењето податоци во повеќе датотеки постапувајте на следниот начин.
Печати/[Open in] (отвори во)
Работете на една датотека во дадено време од [Documents] (документи) на почетниот екран од оваа апликација.
Само една датотека може да се отпечати или отвори во друга апликација во дадено време. Не можете да печатите податоци поделени во повеќе датотеки од екранот за прегледување документи ниту да ги отворате во друга апликација.
ЗАБЕЛЕШКА
Ако работите преку [Documents] (документи) може да отпечатите најмногу 20 датотеки со слики (освен датотеки во TIFF формат) наеднаш.
Преглед на датотека
Допрете [] или [] во долниот дел на екранот за преглед на документи за избирање помеѓу двете опции и приказ на прегледот на датотеките.