Функцијата [Provide Address] (наведи адреса) не може да се користи

Ако уредот што го користите е регистриран во оваа апликација, како име на DNS наместо како IP адреса, комуникацијата со уредот може да прекине ако „_“ е дел од името на DNS.
Проверете го името на DNS во списокот со уреди на екранот [Select Printer] (избери печатач). Ако „_“ е дел од името на DNS што се прикажува под името на уредот, како на пример во „device_01.aaa.bbb.com“, повторно регистрирајте го уредот што го користите така што рачно ќе го пребарате преку неговата IP адреса.