Користење кога се поставени [Battery saver] (штедач на батерија) или [Battery optimization] (оптимизирање на батеријата), итн

Во следниве ситуации, обработката е забранета или обработката на податоци во заднината е ограничена.
Функциите за штедење анергија, како што се [Battery saver] (штедач на батерија) или [Battery optimization] (оптимизирање на батеријата) се поставени на [On] (вклучено)
[Background restriction] (ограничување на заднината) е поставено на [On] (вклучено) и оваа апликација се користи во заднината
Бидејќи оваа операција може да не работи правилно, поставете ја секоја поставка на [Off] (исклучено) или [Don’t optimize] (не оптимизирај).