Regjistrimi i imazheve me kamerën

Përdoreni kamerën për të bërë fotografi dhe për t'i importuar ato në këtë aplikacion në format PDF. Mund ta prisni dhe ta rregulloni shtrembërimin e imazhit para konvertimit në PDF.

Procedurat

1.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [Capture] (Regjistroni).
Kur shfaqet kutia dialoguese për zgjedhjen e një aplikacioni
Zgjidhni aplikacionin e kamerës që do të përdorni.
2.Fotografoni dokumentin që dëshironi të lexoni.
3.Zgjidhni pjesën e kërkuar të imazhit në ekranin [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Shformimi i korrigjimit (trapezoid)).
Rregullimi i kufijve
[]/[]:
Trokitja te [], zgjedh të gjithë zonën. Trokitja te [] cakton automatikisht zonën.
[]/[]:
Zhvendosja e []/[] bën të mundur që ta rregulloni manualisht zonën.
Zgjedhja e një raporti vertikal në horizontal
[Auto] (Automatik)/[A4]/[LTR]:
Pjesa e zgjedhur e imazhit korrigjohet për t'iu përshtatur raportit të zgjedhur të lartësisë me gjerësinë.
4.Trokitni te [Next] (Tjetër).
5.Korrigjoni imazhin në ekranin [Image Processing Mode] (Modaliteti i përpunimit të imazhit).
[]:
Rrotullon imazhin në të majtë.
[Paper] (Letër):
Një modalitet i përshtatshëm për të regjistruar letrën origjinale.
[Whiteboard 1] (Tabelë e bardhë 1):
Një modalitet i përshtatshëm për të regjistruar imazhet në tabelën e bardhë. Ai bën të mundur që të hiqni hijet, çrregullimet dhe reflektimet.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tabelë e bardhë 2 (e trashë)):
Një modalitet i përshtatshëm për të regjistruar imazhet në tabelën e bardhë. Ai bën të mundur që jo vetëm të hiqni hijet, çrregullimet dhe reflektimet, por edhe të korrigjoni shkronjat dhe rreshtat e mjegulluar.
[Off] (Joaktiv):
Korrigjimi nuk kryhet.
6.Trokitni te [Store] (Ruani).
Zgjidhni përqindjen e ngjeshjes.
Shfaqet një pamje e PDF të ruajtur.
SHËNIM
Në rastin e [Whiteboard 1] (Tabelë e bardhë 1), shkronjat dhe rreshtat e mjegulluar mund të ndërpriten.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tabelë e bardhë 2 (e trashë)) nuk mund t'i korrigjojë të gjitha shkronjat dhe rreshtat e mjegulluar.

Tema të ngjashme